Nieuwe Arbowet

Op 19 juni is in het Staatsblad de ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts’, kortweg de gewijzigde of nieuwe Arbowet, gepubliceerd. De wijziging verandert de rol van verschillende betrokkenen; de werkgever, werknemer (inclusief uitzendkrachten, personen met een nulurencontract en stagiaires), bedrijfsarts en preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan (Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging).

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • De invoering van het basiscontract dat minimumeisen stelt aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, zoals aan toegang tot de werkvloer en een second opinion.
  • Iedere werknemer die vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot werk heeft het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken, ook als hij niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een open spreekuur.
  • de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken zodat hij goed zicht kan krijgen op de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • de werknemer die twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, heeft het recht een second opinion van een andere bedrijfsarts aan te vragen. Tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, moet de bedrijfsartsen zo een verzoek altijd honoreren.
  • de bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken én over verzuimbegeleiding (in plaats van bijstand verlenen).
  • de bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het melden van beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • iedere bedrijfsarts – dus ook de zelfstandige werkende bedrijfsarts – moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.
  • voor de benoeming van de preventiemedewerker heeft de werkgever instemming nodig van de OR of PVT.
  • Om de betrokkenheid van werknemers te vergroten, hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers.

De nieuwe Arbowet gaat in per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.