Algemene voorwaarden voor verkoop van producten en diensten van toepassing op de opdrachten verleend door VitaR gezondheidsmanagement

ALGEMEEN

1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. VitaR Gezondheidsmanagement (KvK:30200691, gevestigd en kantoorhoudende te Veenendaal).
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan VitaR Gezondheidsmanagement opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.
  3. Diensten: alle diensten VitaR Gezondheidsmanagement opdracht gaf of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met gegeven opdrachten, zoals vermeld in de offerte respectievelijk de opdrachtbevestiging of de overeenkomst.
  4. Leverancier: VitaR Gezondheidsmanagement.
  5. Koper: wederpartij van de leverancier bij de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  6. Producten: alle ter uitvoering van een order c.q. overeenkomst door VitaR Gezondheidsmanagement geleverde zaken, met uitzondering van eventueel daarbij door VitaR Gezondheidsmanagement te leveren diensten.

2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen VitaR Gezondheidsmanagement en de opdrachtgever /koper. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden van VitaR Gezondheidsmanagement zijn uitsluitend mogelijk indien deze expliciet en schriftelijk door VitaR Gezondheidsmanagement zijn aanvaard.

3 Offertes

  1. De offertes van VitaR Gezondheidsmanagement zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door de opdrachtgever c.q. koper verstrekte informatie.
  2. De offerte maakt deel uit van de tussen VitaR Gezondheidsmanagement en de opdrachtgever c.q. koper tot stand gekomen overeenkomst.
  3. Indien door de opdrachtgever c.q. koper voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een door VitaR Gezondheidsmanagement uitgebrachte offerte zijn aangebracht, zijn deze slechts voor VitaR Gezondheidsmanagement bindend, indien VitaR Gezondheidsmanagement aan de opdrachtgever c.q. koper schriftelijk heeft bericht met deze voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte in te stemmen.

ONDERDEEL A: DIENSTEN

4 Diensten

  1. VitaR Gezondheidsmanagement voert, ten behoeve van de opdrachtgever, de diensten uit zoals omschreven in de aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte, de opdrachtbevestiging, zoals omschreven in de tussen partijen opgemaakte en ondertekende overeenkomst of in het aanmeldingsformulier voor cursussen, congressen en andere diensten met een scholingskarakter.
  2. De diensten zullen in beginsel door (werknemers van) VitaR Gezondheidsmanagement worden verricht, maar kunnen door VitaR Gezondheidsmanagement– zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden verricht door derden. Indien VitaR Gezondheidsmanagement(deels) aan derden uitbesteedt, zal VitaR Gezondheidsmanagement erop toezien dat de door haar ingeschakelde derden de werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de kwaliteitseisen zoals gesteld door VitaR Gezondheidsmanagement. Deze derden behouden hun eigen verantwoordelijkheid. VitaR Gezondheidsmanagement is voor (tekortkomingen in) hun dienstverlening niet aansprakelijk.

5 Uitvoering van de opdracht

  1. Ten aanzien van de dienstverlening van VitaR Gezondheidsmanagement, kan VitaR Gezondheidsmanagement meer werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien de opdrachtverlening daartoe in redelijkheid aanleiding geeft.
  2. Ten aanzien van dienstverlening van VitaR Gezondheidsmanagement gelden eventuele bepaalde c.q. overeengekomen termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van VitaR Gezondheidsmanagement op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding.
  3. De opdrachtgever kan bij overschrijding van een dergelijke termijn, een nieuwe redelijke termijn stellen, waarbinnen VitaR Gezondheidsmanagement de overeenkomst, behoudens overmacht, uitgevoerd moet hebben.

6 Medewerking opdrachtgever

  1. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en VitaR Gezondheidsmanagement al het gene dat daartoe benodigd is, ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat:

   a. De opdrachtgever alle relevante informatie aan VitaR Gezondheidsmanagement verstrekt;
   b. De opdrachtgever ervoor zorgt dat VitaR Gezondheidsmanagement toegang krijgt tot alle plaatsen waar door haar, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht, zoals buitenterreinen, productieplaatsen en kantoren, dit alles in de ruimste zin des woords; en
   c. De opdrachtgever aan VitaR Gezondheidsmanagement haar ruimte ter beschikking stelt.
  2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VitaR Gezondheidsmanagement ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
  3. Alle gevolgen van onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatie die door de opdrachtgever is verstrekt ten aanzien van de dienstverlening door VitaR Gezondheidsmanagement, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7 Aanvang, duur en opzegging van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen VitaR Gezondheidsmanagement en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door VitaR Gezondheidsmanagement retour is ontvangen, op het moment dat de opdrachtgever en VitaR Gezondheidsmanagement de overeenkomst hebben ondertekend.
  2. Tenzij anders overeengekomen is of dit op andere wijze volgt uit de aard van de opdracht, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. Ten aanzien van opdrachten aan VitaR Gezondheidsmanagement voor dienstverlening voor een langere periode dan 3 maanden, kan ieder van de partijen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
  4. Een ieder van de partijen bij de overeenkomst is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen indien:

   a) de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
   b) de andere partij failliet wordt verklaard, de andere partij eigen aangifte doet tot faillietverklaring of het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;
   c) de onderneming van de andere partij wordt gestaakt of wordt geliquideerd; of
   d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd.
  5. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
  6. Ingeval van opzegging is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding aan VitaR Gezondheidsmanagement van het tot op dat moment verschuldigde honorarium c.q. de tot op dat moment verschuldigde vergoeding en (reis)kosten. Indien een vast bedrag is overeengekomen is de opdrachtgever uitsluitend het pro rata deel, op basis van de omvang of de duur van de door VitaR Gezondheidsmanagement verrichte werkzaamheden, van het honorarium c.q. vergoeding verschuldigd te vermeerderen met (reis-)kosten.

8 Ontbinding

  1. Ieder van de partijen is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, met inachtneming van een termijn van een maand, indien de andere partij haar verplichtingen uit de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt, echter slechts voor zover:

   a) de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld; en
   b) aan de andere partij schriftelijk gedurende een termijn van 14 dagen de tijd is gegund alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
  2. Dit artikel laat ontbinding op grond van de wet onverlet.

9 Geheimhouding

  1. VitaR Gezondheidsmanagement, haar werknemers en eventueel door haar ingeschakelde derden, zijn gedurende en na afloop van de opdracht, verplicht tot geheimhouding tegenover anderen die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
  2. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die VitaR Gezondheidsmanagement door de opdrachtgever in verband met de offerte en/of de overeenkomst of de uitvoering daarvan, ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
  3. Tenzij daartoe door VitaR Gezondheidsmanagement voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend, zal de opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke verklaringen van VitaR Gezondheidsmanagement, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking om anderen van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat anderen niet van de in de vorige zin bedoelde documenten respectievelijk verklaringen kennis kunnen nemen.

10 Overmacht

  1. Indien VitaR Gezondheidsmanagement haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot aan het moment dat VitaR Gezondheidsmanagement alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat VitaR Gezondheidsmanagement in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
  2. Onder overmacht wordt – naast hetgeen hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – in elk geval, maar daartoe niet beperkt – verstaan: zeer ernstige storingen in het verkeer, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van VitaR Gezondheidsmanagement.

11 Honorarium / vergoeding

  1. VitaR Gezondheidsmanagement verricht de diensten op grond van de offerte, respectievelijk de opdrachtbevestiging of op grond van de tussen partijen geldende overeenkomst.
  2. VitaR Gezondheidsmanagement brengt het honorarium c.q. de vergoeding voor de door VitaR Gezondheidsmanagement verrichte dienstverlening aan de opdrachtgever in rekening op basis van:

   a. een uurtarief;
   b. een vast bedrag per maand; of
   c. een vast totaalbedrag, dit laatste al dan niet te betalen in maandelijkse termijnen.
  3. Indien van toepassing voor de betreffende opdracht, zullen reiskosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.
  4. Inzet voor werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet, geschiedt op basis van een aanvullende offerte, dan wel op basis van een aanvullende overeenkomst.
  5. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
  6. De prijzen worden jaarlijks, voor het eerst op 1 januari volgend op het jaar waarin de overeenkomst van opdracht is gesloten, geïndexeerd aan de hand van het op de dienstverlening van VitaR Gezondheidsmanagement toepasselijke CBS prijsindexcijfer.
  7. De opdrachtgever is gehouden aan VitaR Gezondheidsmanagement een door VitaR Gezondheidsmanagement in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer VitaR Gezondheidsmanagement daarom vraagt.
  8. VitaR Gezondheidsmanagement heeft telkens, wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd vóór de aanvang van de dienstverlening en tussentijds, het recht de uitvoering van de dienstverlening op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever het voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan VitaR Gezondheidsmanagement, dan wel daarvoor afdoende zekerheid heeft gesteld.
  9. Het honorarium van VitaR Gezondheidsmanagement, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, per maand of ineens aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij tussen partijen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
  10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is VitaR Gezondheidsmanagement gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij de opdrachtgever en VitaR Gezondheidsmanagement hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
  11. Een verhoging van de prijzen en tarieven zal schriftelijk aan de opdrachtgever worden meegedeeld.

12 Betaling

  1. Betaling van het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn doch in geen geval later dan 14 dagen na de factuurdatum, in Euro’s, door middel van storting ten gunste van een door VitaR Gezondheidsmanagement aan te wijzen bankrekening en zonder beroep op korting of schuldverrekening.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd, tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die VitaR Gezondheidsmanagement heeft.
  3. De opdrachtgever zal indien VitaR Gezondheidsmanagement tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, vermeerderd met de verschuldigde BTW.
  4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de dienstverlening ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers is verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van VitaR Gezondheidsmanagement daartoe aanleiding geeft, is zij gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door VitaR Gezondheidsmanagement te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de vervangende zekerheid te stellen, is VitaR Gezondheidsmanagement gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan VitaR Gezondheidsmanagement uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

13 Aansprakelijkheid

  1. VitaR Gezondheidsmanagement zal de door de opdrachtgever opgedragen diensten naar beste vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen, die van haar mag worden verwacht.
  2. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij of haar medewerkers schade heeft/ hebben geleden door een fout van VitaR Gezondheidsmanagement die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is VitaR Gezondheidsmanagement voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van de maanddeclaraties van VitaR Gezondheidsmanagement over de voorafgaande twee maanden of – indien een vast totaalbedrag is overeengekomen – tot een maximum van 15% van dat totaalbedrag, tenzij aan de zijde van VitaR Gezondheidsmanagement sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De aansprakelijkheid wordt bovendien beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van verzekering van VitaR Gezondheidsmanagement wordt uitgekeerd.
  3. VitaR Gezondheidsmanagement is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of haar medewerkers die voortvloeit uit een fout van door VitaR Gezondheidsmanagement in het kader van de opgedragen diensten ingeschakelde derden, welke fout bij zorgvuldig handelen door die derde zou zijn vermeden.
  4. VitaR Gezondheidsmanagement is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of haar medewerkers die voortvloeit uit de ondeugdelijkheid van de lokaliteiten in de ruimste zin des woords van de door VitaR Gezondheidsmanagement in het kader van de opgedragen diensten ingeschakelde derden.
  5. Voor alle indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door VitaR Gezondheidsmanagement, omzet of winstderving, is VitaR Gezondheidsmanagement nimmer aansprakelijk, behoudens opzet of grove nalatigheid van VitaR Gezondheidsmanagement.
  6. De opdrachtgever vrijwaart VitaR Gezondheidsmanagement tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
  7. De opdrachtgever vrijwaart VitaR Gezondheidsmanagement in het bijzonder voor vorderingen van derden, wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan VitaR Gezondheidsmanagement onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van VitaR Gezondheidsmanagement.
  8. Indien een fout wordt gemaakt, doordat de opdrachtgever VitaR Gezondheidsmanagement onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is VitaR Gezondheidsmanagement voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

14 Opschortingrecht

VitaR Gezondheidsmanagement is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen van VitaR Gezondheidsmanagement volledig heeft voldaan.

15 Wijziging van de overeenkomst

De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van
een nadere schriftelijke overeenkomst.

ONDERDEEL B: PRODUCTEN

16 Prijzen en prijswijzigingen

  1. Alle door VitaR Gezondheidsmanagement vermelde prijzen zijn vast, luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
  2. Wijzigingen van de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe VitaR Gezondheidsmanagement op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging e.d., zijn ten alle tijden toegestaan.

17 Betaling

  1. Indien volledige betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is koper direct en van rechtswege in verzuim.
  2. Alle door VitaR Gezondheidsmanagement ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom verschuldigd met een absoluut minimum van € 250,-, exclusief BTW.
  3. Ingeval van liquidatie, (een aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
  4. VitaR Gezondheidsmanagement behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag komen voor rekening van koper.

18 Levering

  1. Levering geschiedt af magazijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Transportkosten en kosten voor verzekeringen komen voor rekening van koper, ook indien wordt overeengekomen dat VitaR Gezondheidsmanagement voor het transport zorg draagt.
  2. Levering vindt plaats op het moment waarop de producten worden aangeboden op de afgesproken en/of gebruikelijke plaats en tijd.
  3. Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
  4. Producten die na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, worden door VitaR Gezondheidsmanagement voor rekening en risico van koper opgeslagen. Bij niet-tijdige afname is VitaR Gezondheidsmanagement gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van VitaR Gezondheidsmanagement op schadevergoeding en onverminderd het recht van VitaR Gezondheidsmanagement om tot verkoop van de zaken aan derden over te gaan.
  5. Indien de producten qua hoeveelheid, kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. in ondergeschikte mate afwijken met hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende zaken geacht te voldoen aan de overeenkomst.

19 Leveringstermijn

  1. De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de koper VitaR Gezondheidsmanagement derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
  2. Indien koper niet of niet-tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere met de order samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is VitaR Gezondheidsmanagement gerechtigd, de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat VitaR Gezondheidsmanagement tot enige schadeloosstelling gehouden is. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de overeenkomst aldus is opgeschort.
  3. Ingeval van vertraging in de aflevering dient VitaR Gezondheidsmanagement schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient VitaR Gezondheidsmanagement een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
  4. Bij verkoop of afroep geldt de overeengekomen termijn. Indien de koper niet heeft afgeroepen binnen de overeengekomen termijn, is hij in verzuim en is VitaR Gezondheidsmanagement gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met het behoud van recht op schadevergoeding.
  5. Ingeval van overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van overmacht is het bepaalde in artikel 24 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

20 Reclames

  1. Koper is verplicht om de producten direct na de levering te controleren op eventuele gebreken.
  2. Reclames met betrekking tot de geleverde producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de betreffende producten, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan VitaR Gezondheidsmanagement kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt koper geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde producten.
  3. Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van koper niet op.
  4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat e.d., kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.
  5. Indien koper niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen heeft gereclameerd wordt hij geacht de geleverde producten akkoord bevonden te hebben en afstand te hebben gedaan van alle rechten en voorwaarden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze voorwaarden ten dienste staan.

21 Eigendomsvoorbehoud

  1. VitaR Gezondheidsmanagement behoudt zich ten aanzien van alle op grond van de koopovereenkomst geleverde af te leveren producten de eigendom voor, totdat door betaling door koper zijn tenietgegaan:

   a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
   b. de vorderingen inzake door VitaR Gezondheidsmanagement ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden;
   c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
  2. Producten worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
  3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te vervreemden of te bezwaren. Het is koper echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van een normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. De toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

22 Aansprakelijkheid bij niet-consumentenkoop

  1. VitaR Gezondheidsmanagement aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:

   a. de schade direct het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van VitaR Gezondheidsmanagement of van de personen van wie VitaR Gezondheidsmanagement zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient;
   b. de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de doorVitaR Gezondheidsmanagement geleverde producten welke gebrek de koper, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan niet mag verwachten.
  2. De totale aansprakelijkheid van VitaR Gezondheidsmanagement wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende producten bedongen prijs (exclusief BTW).
  3. Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt VitaR Gezondheidsmanagement in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waartegen VitaR Gezondheidsmanagement niet verzekerd is en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd had behoeven te zijn.
  4. VitaR Gezondheidsmanagement is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of te late levering, noch voor gevolgschade (zoals bedrijfsschade in de vorm van inkomstenderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade). Koper zal zich hiertegen desgewenst moeten verzekeren.
  5. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van VitaR Gezondheidsmanagement brengt niet mee dat koper van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen. Koper is gehouden de koopsom binnen de daarvoor geldende betalingstermijn volledig te voldoen.
  6. Ingeval van overmacht is VitaR Gezondheidsmanagement nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

23 Aansprakelijkheid bij (uiteindelijke) consumentenkoop

  1. Als er sprake is van geleden schade door een consument ingeval van nonconformiteit dan wel van verhaal van geleden schade door een voorschakel bij non-conformiteit bij consumentenkoop dan gelden de in artikel 22 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid niet. Daarvoor komen de volgende bepalingen in de plaats.
  2. Koper heeft het recht op vergoeding van de schade als deze voortvloeit uit een aanspraak van de consument vanwege een gebrekkig of ondeugdelijk product tenzij:

   a. Koper het gebrek kende of behoorde te kennen; daaronder vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, zichtbare gebreken welke koper niet binnen acht dagen na aflevering heeft gemeld;
   b. het gebrek is ontstaan na aflevering van het product aan koper;
   c. het gebrek is ontstaan door onoordeelkundig gebruik van koper, andere opkoper opvolgende kopers of derden;
   d. het product wel voldeed aan de overeenkomst met consument;
   e. de consument het gebrek te laat, zijnde meer dan twee maanden na ontdekking, of de mogelijkheid om het gebrek te ontdekken heeft gemeld;
   f. het een gebrek betreft waarvan de (potentiële) koper van VitaR Gezondheidsmanagement de afwezigheid heeft toegezegd aan zijn wederpartij of consument terwijl VitaR Gezondheidsmanagement deze toezegging niet heeft gedaan jegens de provisionele koper;
   g. het een eigenschap betreft waarvan de (potentiële) koper van VitaR Gezondheidsmanagement de aanwezigheid heeft toegezegd aan zijn wederpartij of consument terwijl VitaR Gezondheidsmanagement deze toezegging niet heeft gedaan jegens de provisionele koper; de te vergoeden schade is dan beperkt tot het bedrag waarop de (potentiële) koper aanspraak had kunnen maken indien hij de toezegging niet had gedaan.
  3. Onder schade, als bedoeld in dit artikel wordt slechts verstaan: kosten van herstel of vervanging, kosten die met herstel en vervanging samenhangen, transportkosten en manuren, kosten van verweer, kosten van ontbinding van de overeenkomst, bij passende prijsvermindering het verschil tussen de oorspronkelijke koopprijs die de consument heeft betaald en de uiteindelijke koopprijs na prijsvermindering, bij betaalde schadevergoeding het bedrag dat aan schadevergoeding is voldaan, mits deze kosten redelijk zijn en redelijkerwijs gemaakt mochten worden.
  4. Koper is verplicht alle stukken, bescheiden en bewijzen waaruit de klacht, de behandeling daarvan en de uiteindelijke oplossing (vervanging, herstel, enz.) aan VitaR Gezondheidsmanagement af te geven zodra koper een klacht of een vordering jegens VitaR Gezondheidsmanagement instelt.
  5. VitaR Gezondheidsmanagement is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, gebaseerd op nonconformiteit, welke is veroorzaakt door andere op koper volgende kopers in de bedrijfskolom, derden of de consument.

24 Overmacht

  1. Iedere verplichting van VitaR Gezondheidsmanagement tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming tengevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is.
  2. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s,arbeidsonlusten. elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, voor VitaR Gezondheidsmanagement niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan leverancier afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
  3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VitaR Gezondheidsmanagement opgeschort:

   a. indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingendoor VitaR Gezondheidsmanagement niet mogelijk is langer dan 3 maanden duurt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van de schade bestaat;
   b. indien VitaR Gezondheidsmanagement bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

25 Ontbinding

  1. Indien koper een van zijn verplichtingen jegens VitaR Gezondheidsmanagement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, de onderneming van koper wordt gestaakt of geliquideerd, op een omvangrijk deel van het vermogen van koper beslag wordt gelegd, zijn alle facturen direct opeisbaar. VitaR Gezondheidsmanagement komt alsdan het recht toe, zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring alle met koper gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en VitaR Gezondheidsmanagement heeft het recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijke toekomende rechten.
  2. Indien VitaR Gezondheidsmanagement ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of behoorlijk nakomt, kan koper de overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder ingeval van een niet-consumentenkoop aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade.Het bepaalde in artikel 21 ter zake van het eigendomsvoorbehoud blijft uitdrukkelijk van kracht.

ALGEMEEN ONDERDELEN A EN B

26 Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Deze algemene voorwaarden en alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Opdrachtgever c.q. koper en VitaR Gezondheidsmanagement,, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht, Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX te Utrecht.